DENTOMED

ჩვენი ექიმები


დენტომედი ტრაპიზონშია; იმპლანტი | ღიმილის დიზაინი | სტომატოლოგიური ესთეტიკა | ორთოდონტია | ენდოდონტია | პედოდონტია | თქვენს სამსახურში სტომატოლოგიური ესთეტიკის სფეროებში.


Შეხვედრის დანიშვნა

პროფ. Ruhi Nalçacı

ორთოდონტი


Dr.Dt. Tülay Çakmak Akgündüz

პედიატრი სტომატოლოგი


Dt. Hüseyin Emre Üçüncü

სტომატოლოგი


Dt. Bülent Hasan Yılmaz

სტომატოლოგი


Dt. Gökhan Seçkin

სტომატოლოგი


Dr.Dt. Berrin Deniz Gören

სტომატოლოგი


Dt. Sümeyye İpek Çifci

სტომატოლოგი